LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

 
การเข้าเยี่ยมชมและประเมินขีดความสามารถการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ 
 
LogHealth เข้าเยี่ยมชมและประเมินขีดความสามารถการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ ตลอดจนถึงการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้รับบริการสุขภาพซึ่งการประเมินขีดความสามารถของกระบวนการด้านโลจิสติกส์
 

โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธ์ ให้การต้อนรับคณะวิจัย

ผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ร่วมรับฟังการบรรยากาศข้อมูลของโครงการฯ พร้อมกันนี้คณะวิจัยได้เยี่ยมชม เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

   
โรงพยาบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ร่วมรับฟังการบรรยากาศข้อมูลของโครงการฯ พร้อมกันนี้คณะวิจัยได้เยี่ยมชม เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 

โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย ร่วมประชุมและฟังการบรรยายเรื่อง ระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล  พร้อมลงพื้นที่ดูคลังยาของโรงพยาบาล และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ร่วมรับฟังการบรรยากาศข้อมูลของโครงการฯ  พร้อมกันนี้คณะวิจัยได้เยี่ยมชม เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 
โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก ผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ร่วมรับฟังการบรรยากาศข้อมูลของโครงการฯ พร้อมกันนี้คณะวิจัยได้เยี่ยมชม เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731750