LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558   โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 

 
 
   
 
          การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลวิจัยโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในบริบทระดับอาเซียน โดยทำการศึกษาระบบ Healthcare Logistics ในแต่ละประเทศ เพื่อได้สถานะสำหรับประเมินศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง Healthcare Logistics และได้คาดการณ์การขยายผลสู่การเชื่อมต่อ Healthcare Logistics ในภูมิภาคเพื่อเกิดความไหลลื่นของระบบ Healthcare Logistics ในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบ Healthcare Logistics ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนำการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย (VMI: Vendor Managed Inventory) และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI: Electronic Data Interchange) จากประสบการณ์ที่หน่วยงานกรณีศึกษาได้นำมาประยุกต์ใช้จัดการในหน่วยงาน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลจริง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง การประชุมสัมมนา ดังนี้
 

“รู้จัก EDI/VMI เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์สุขภาพในภูมิภาคอาเซียน”
          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คือ ในช่วงต้นเป็น
การบรรยายเรื่อง “ผลวิจัยสู่การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการโลจิสติกส์สุขภาพในภูมิภาคสู่ โลจิสติกส์สุขภาพโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ  กริชชาญชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ  จากนั้น คุณดนัย  คาลัสซี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ต้นแบบ EDI/VMI ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง”  ถัดไปเป็นวิทยากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ นำเสนอต้นแบบการพัฒนาระบบ Health Care Supply Chain ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ “การใช้ Barcode ในโรงพยาบาล”

 
   
 

 

“Show Case ผลวิจัยด้าน Traceability ระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล”
          ซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก  ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานในช่วงนี้
          โดยภาคบ่ายเป็นการนำตัวอย่างกรณีศึกษาของโรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร ที่ได้นำทฤษฏีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และกระบวนการสอบย้อนกลับมาใช้จริงในโรงพยาบาล เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์ในการติดตามและสอบย้อนกลับยาเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิต่อไป โดยได้รับเกียรติจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ HA มาแลกเปลี่ยนมุมมองของ HA ที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ ร่วมด้วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสอบย้อนกลับในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Traceability in Hospital for Patient Safety) 

 

     

   
 ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ได้ที่นี่ ...คลิก...
   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731771