LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

          ทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) ภายใต้โครงการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาลปฐมภูมิ" ได้มาศึกษา best practice ระบบโลจิสติกส์สาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น 
          โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2558   เป็นการศึกษาในระดับมหภาค (ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ) โดยเป็นการดูงานที่ Medical Information System Development Center (MEDIS-DC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลฐานข้อมูลยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศ 
          จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการศึกษาในระดับจุลภาค (การปฏิบัติการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล) โดยได้ศึกษาดูงานที่ NTT Medical Center ทีมวิจัยได้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อโครงการและได้รับความร่วมมือในการเข้าชมโีงพยาบาลเป็นอย่างดียิ่ง

 

 
          ต่อมา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ทีมวิจัย LogHealth มาศึกษาดูงาน การปฏิบัติการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลที่ IUHW Mita Hospital และ Chiba-nishi General Hospital ณ ประเทศญี่ปุ่น ทีมวิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการเป็นอย่างมากและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
       
       

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731755