LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

   

การศึกษาดูงาน โครงการการพัฒนาความสามารถและโอกาสของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการโลจิสติกส์สุขภาพในภูมิภาคอาเซียนตามแนวโน้มของโลจิสติกส์สุขภาพโลก 


โครงการการพัฒนาความสามารถและโอกาสของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการโลจิสติกส์สุขภาพในภูมิภาคอาเซียนตามแนวโน้มของโลจิสติกส์สุขภาพโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ  กริชชาญชัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ   เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา Roadmap ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่การจัดการ Healthcare Logistics และส่งเสริมให้ประเทศสู่การเป็น Healthcare Logistics Hub ของภูมิภาคทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23 - 25  กุมภาพันธ์ 2558 
     
                

          โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเวัยงจันทน์ ในการเข้าพบโรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุขดังนี้

1. Setthathirat Hospital

2. Mittaphab Hospital

3. Mahosot Hospital

4. University of Health Sciences

5. Alliance International Medical Centre

 
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
 
 
        
         โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองกัวลาลัมเปอร์ ในการประสานงานเข้าพบโรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุขดังนี้

1. Prince Court Medical Centre (PCMC)

2. KPJ Tawakkal Specialist Hospital (KPJ)

3. University Malaya Medical Centre(UMMC)

 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2558
 
 
 
          โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองย่างกุ้ง ในการประสานงานเข้าพบโรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุขดังนี้

1. Pun Hlaing International Hospital

2. Myanmar Pharmaceutical & Medical Equipment Entrepreneurs Association

3. University of Medicine 1

4. Victoria Hospital

5. Parami General Hospital

 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2558
 

         โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองสิงคโปร์ ในการประสานงานเข้าพบโรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุขดังนี้
 

1. Khoo Tech Puat Hospital

2. Changi General Hospital

3. Tan Tock Seng Hospital

4. Singapore General Hospital


 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731756