LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

อบรมหลักสูตร Healthcare Supply Chain and Logistics การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในหน่วยบริการสาธารณสุข 

 

     

 

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Healthcare Supply Chain and Logistics การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในหน่วยบริการสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 27 - 28  ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. -16.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปใช้ในหน่วยงานได้จริง รวมถึงเป็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมระบบงานเพื่อการนำไปใช้ นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากกรณีศึกษาด้วย
 
      ดังนั้นการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานข้อมูล การพัฒนาสารสนเทศระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการพัฒนาระบบติดตามและสอบกลับยาและเวชภัณฑ์ที่จะช่วยรองรับการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การรับสินค้า จนถึงการสั่งจ่ายให้กับผู้รับบริการทางสาธารณสุข เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทำให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในหน่วยบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ ทัดเทียมมาตรฐานสากล

 


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731791