LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

           ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง GO LIVE : Healthcare Supply Chain & Logistics การขึ้นระบบจริง : การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์
 
   
 
          ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการดำเนินโครงการการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคในโซ่อุปทานสุขภาพ ได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง GO LIVE : Healthcare Supply Chain & Logistics การขึ้นระบบจริง : การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเผยแพร่ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและรูปแบบการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคมาใช้ในโซ่อุปทานด้านสุขภาพ
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731770