LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

 

โครงการการสอบกลับข้อมูลเพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยาอย่างมีประสิทธิภาพ

เดินทางศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2556

  

 
 
          เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงานต้นแบบระบบโลจิสติกส์สำหรับระบบสาธารณสุขไทยโครงการการสอบกลับข้อมูลเพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการจัดการโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามสอบกลับผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังในระบบโซ่อุปทานสุขภาพของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามสอบกลับยาและเวชภัณฑ์โดยมีทิศทางการดำเนินงานวิจัยที่มีความสอดรับกับแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบโจทย์ในระดับประเทศ    
 
          ในการดำเนินการศึกษาเรื่องการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยานั้น เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานสมาชิกในระบบโซ่อุปทานสุขภาพหลายๆ หน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ทีมนักวิจัยได้สร้างระบบด้านโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ (Database) ให้เกิดประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทานสุขภาพทั้งระบบ (Electronic Data Interchange) ตลอดจนระบบติดตาม สอบย้อนกลับและการเรียกคืนยาและเวชภัณฑ์ (Traceability) เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการสาธารณสุข
 

ทีมนักวิจัยจึงได้ดำเนินการนำร่องการศึกษาโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานสุขภาพดังกล่าวร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น และ ศูนย์ LogHealth ในการดำเนินการนี้ ทีมนักวิจัยและหน่วยงานนำร่อง ได้เริ่มดำเนินการ

1. ด้านระบบมาตรฐานข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ (Database) 
2. ด้านระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทานสุขภาพทั้งระบบ (Electronic Data Interchange) 
3. ด้านระบบการจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์โดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory)
4. ด้านระบบติดตาม สอบย้อนกลับและการเรียกคืนยาและเวชภัณฑ์ (Traceability)


          เนื่องด้วยที่ฮ่องกง ได้มีการดำเนินการในเรื่องแนวทางการจัดระบบทำฐานข้อมูล (Database) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) โดย GS1 Hong Kong ร่วมกับ Hong Kong Hospital Authority ซึ่งเป็นระบบข้อมูลพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินโครงการการสอบกลับข้อมูลเพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าการเดินทางไปเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ การพบปะ การหารือร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกันครั้งนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อช่วยประกอบการดำเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อโครงการฯ เป็นอย่างมาก
 
          การให้หน่วยงานต่างๆ นำร่องในโครงการเข้าพบปะ ร่วมประชุม กับหน่วยงาน GS1 HK จะช่วยทำให้หน่วยงานต่างๆที่ร่วมนำร่องในโครงการนี้ เกิดความเข้าใจแนวทางและทราบทิศทางการทำงานร่วมกัน เกิดความเข้าใจแบบเป็นภาพเดียวกัน และเพื่อเกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการดำเนินการโครงการการสอบกลับข้อมูลเพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำโครงสร้างระบบมาตรฐานข้อมูล (Database) ได้ Best Practices ต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาของหน่วยบริการสาธารณสุขของประเทศไทยทางด้านระบบการจัดการคลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory) ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731758