LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (LogHealth) ได้รับทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการวิจัยโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาลชุมชน โดยลงพื้นที่สำรวจโรงพยาบาลตัวอย่าง โรงพยาบาลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางปรับปรุงโลจิสติกส์ของระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยเฉพาะเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน

2. พัฒนาแบบประเมินสุขภาพของระบบโลจิสติกส์ระดับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อสร้างแนวทางการปรับปรุงโลจิสติกส์ของระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
โครงการวิจัยนี้ใช้เครื่องมือ Healthcheck เป็นเครื่องมือในการตรวจความพร้อมและประเมินขีดความสามารถของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของโรงพยาบาล โดยประเมินกระบวนการปฏิบัติการในโรงพยาบาล ทั้งหมด 7 ด้าน 2 มิติ ประกอบด้วย
 
7 ด้าน คือ            

1). ด้านองค์กรและบุคลากร (Organization and staffing)            

2). ด้านระบบสารสนเทศการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management information system)           

3). ด้านการพยากรณ์ (Forecasting) Forecasting) Forecasting)Forecasting)           

4). ด้านพัสดุที่ได้รับและการจัดหา (Obtaining supplies and procurement)           

5). ด้านกระบวนการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control processes)           

6). ด้านการคลังสินค้าและการเก็บรักษา (Warehousing and storage)           

7). ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transportation and distribution)

 
2 มิติ คือ              

1). มิติการจัดการกระบวนการ (Operation management)                      

2). มิติการจัดการสารสนเทศ (Information management)

 
รายงานผลการประเมินด้วย Healthcheck            

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์            

- แสดงผลปัญหาและอุปสรรค            

- นำเสนอแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ

 
     

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731747