LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

 
 
      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (LogHealth) ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2558 ดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิ (Implementation of Logistics System for Patient Safety in Primary Hospital Network System) โดยได้รับความร่วมมือในการสำรวจโรงพยาบาลเครือข่ายจาก โรงพยาบาลสวี อ.สวี จ.ชุมพร
 
วัตถุประสงค์
        เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์ในการติดตามและสอบย้อนกลับยา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั

1. มีระบบติดตามและสอบย้อนกลับยาได้ตลอดโซ่อุปทานสุขภาพ (Supply Chain Traceability)ในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

2. สามารถติดตามและสอบย้อนกลับยาได้ตลอดโซ่อุปทานสุขภาพ (Supply Chain Traceability) ในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิ

3. สามารถประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode system) เพื่อการติดตามและสอบกลับยาในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิ 

 
ขอบเขตของการวิจัย
       ศึกษาระบบติดตามและสอบย้อนกลับยาระหว่าง Supplier ยารายหลักและโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายจำนวน 16 แห่ง โดยมีขอบเขตการศึกษารายการยาตามที่ Supplier กรณีศึกษาจำหน่าย
 
     

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
731808