LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

      บริการให้คำปรึกษา แนะนำ


                Healthcare Logistics and Supply Chain Consulting  
       
                          ผลจากการลงมือปฏิบัติที่ผ่านมา LogHealth พบว่าเมื่อดำเนินโครงการใดๆ แล้วเสร็จ ผู้ใช้งานไม่สามารถดูแลระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น Loghealth จึงให้บริการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการแบบพี่เลี้ยงที่ทั้งผู้ใช้งานและที่ปรึกษาทำงานไปด้วยกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จนผู้ใช้งานสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์จากการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
       
                Business Process Optimization
       
                          เป็นการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการผนวกกับผลวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความสูญเสียตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (End to End Process) 
       
                Inventory and Warehouse management
       
                          ออกแบบ ปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการดำเนิน ลดข้อผิดพลาด ควบคุมคุณภาพ ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารยาและเวชภัณฑ์คงคลังให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด ขณะที่ต้นทุนและประสิทธิภาพของการดำเนินงานยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
       
                Healthcare Logistics
       
                          มุ่งเน้นการปรับปรุงที่กระบวนการจัดหาจัดซื้อ คลังสินค้า การจ่ายให้เพียงพอต่อการให้บริการโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด ลดการสูญเสียเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับปริมาณข้อมูล การเคลื่อนย้าย การจัดหา การจัดเก็บ การ ให้เพียงพอต่อการให้บริการโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด
       
                Healthcare Information Technology
       
                          มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหารบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนและใช้ข้อมูลที่มีเกิดประโยชน์สูงสุดผสมผสานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยงทุกๆ หน่วยงานเข้าด้วยกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
       
                          ทุกโครงการที่ Loghealth รับดำเนินการให้นั้น ลูกค้าจะได้สัมผัสถึงความมีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ ทีมงานและบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และเรามุ่งมั่นที่จะนำลูกค้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
                          
                    
ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยและมากด้วยประสบการณ์ เรามีองค์ประกอบขีดความสามารถที่ผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพและความเฉียบคมทางด้านความคิดที่สามารถนำมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละโครงการได้อย่างไม่มีขีดกำจัด
       
         สถิติคนเข้าชมเว็บ
834164