LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

 


   

 
 

 1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
 

 

 
 

2. แผนงานต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค 

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 
 

 

 
 

3. โครงการวิจัย  การพัฒนา Enterprise Software สำหรับระบบโซ่อุปทานสาธารณสุขประเทศไทย

แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

 
 

 

 
 

 

 
 

1. โครงการออกแบบและวางระบบโลจิสติกส์อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ระยะที่ 1 - 2 โรงพยาบาลศิริราช

แหล่งทุน : โรงพยาบาลศิริราช

<<Download Abstract>>
 

 

 
 

2. โครงการการประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลปฐมภูมิ

แหล่งทุน : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)

<<Download Abstract>> 
 

 

 
 

3. โครงการการพัฒนาความสามารถและโอกาสของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการโลจิสติกส์สุขภาพในภูมิภาคอาเซียนตามแนวโน้มของโลจิสติกส์สุขภาพโลก

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 <<Download Abstract>>
 

 

 
 

4. โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาลชุมชน

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 <<Download Abstract>>
 

 

 
 

5. โครงการต่อเนื่อง : โครงการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางธุรกิจของโรงพยาบาล

แหล่งทุน : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)

 <<Download Abstract>>


 

 

 
 

6. โครงการต่อเนื่อง : โครงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการนำรหัสยามาตรฐานมาใช้ในการจัดการโซ่อุปทานสาธารณสุข

แหล่งทุน : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)

<<Download Abstract>>


 

 

 
 

7. โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แหล่งทุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

<<Download Abstract>>
 
     
   
     
 

1. โครงการการแบ่งสรรต้นทุน-ประโยชน์ของการร่วมมือในโซ่อุปทานสุขภาพ

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>>

     
 

1. โครงการการศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาล

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>>

 

 
 

1. โครงการการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคในโซ่อุปทานสุขภาพ

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>>

 

 

 
 

2. โครงการการสอบกลับข้อมูลเพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยาอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>> 

 

 
 

1.โครงการรหัสยามาตรฐาน : รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่มีประสิทธิภาพในโซ่อุปทานสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับบริการสาธารณสุข

แหล่งทุน : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556


<<Download Abstract>>  

 

 
 

2.โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมทางธุรกิจและการวัดสมรรถนะแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย

แหล่งทุน : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556


<<Download Abstract>>

 
 

 

 
 

3. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งศูนย์กระจายยาและเวชภัณฑ์กลางของโรงพยาบาลภาครัฐ

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 <<Download Abstract>> 
 

 
 

 

 
 

1. โครงการออกแบบแผนงานการใช้เวชระเบียนอิเลคโทรนิกส์สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>>
 
 

 

 
 

2. โครงการการประยุกต์ใช้การจัดการระบบสินค้าคงคลังในโรงพยาบาล

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>>
  
 

 

 
 

3. โครงการการบริหารจัดการยาในโรงพยาบาล  

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

<<Download Abstract>>  
 

 

 
     
หมายเหตู รายงานฉบับสมบูรณ์ ติตด่อได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล  สถิติคนเข้าชมเว็บ
1767112