LOGHEALTH : Healthcare Supply Chain Excellence Centre

 
   
 
     
 
  ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล 

                              ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มการวิจัยและให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสุขภาพ (Healthcare Supply Chain Research and Consultancy) คณะผู้ก่อตั้งเล็งเห็นถึงช่องว่างองค์ความรู้ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการระบบให้บริการสุขภาพในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เข้าสู่บริบทของการให้บริการสุขภาพทั้งโซ่อุปทานซึ่งเกิดจากการบูรณาการทิศทางงานวิจัยของประเทศไทย โดยการประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 5ส และ 1ว ประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่จุดประกายความสร้างสรรค์งานวิจัย คือ สร้างผลงานวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้และสามารถนำสู่การประยุกต์ใช้ให้มีทิศทางเดียวกัน จากการประยุกต์กับชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ พบว่าทิศทางวิจัยที่เหมาะกับการบูรณาการงานวิจัย
คือ งานวิจัยที่มีลักษณะ
 
 
                                          1. ประสานองค์ความรู้เชิงบูรณาการจากหลายศาสตร์
                                        2. ยกระดับงานวิจัยสู่การตอบโจทย์ระดับที่อยู่ในแนวโน้มและทิศทางของภูมิภาคระดับสากล
                                        3. Research for change ให้เกิดผลกระทบวงกว้างโดยนักวิจัย (Researcher) ต้องเปลี่ยนสถานะไป
                                            เป็นนักปฏิบัติการ (Activist)ไป
พร้อมๆกัน
 
 
                      ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ เป็นกลุ่มวิจัยและที่ปรึกษาที่ผนวกศาสตร์ด้านงานวิศวกรรม โลจิสติกส์ แพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมให้บริการสุขภาพและอนามัยโดยนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ สิ่งสำคัญที่พบ คือ ช่องว่างระหว่างความรู้ทางด้านวิศวกรรม กับแนวทางการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งนี้เพื่อให้เกิดรูปแบบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนของ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
                      จึงเกิดแนวคิดที่จะต่อยอดช่องว่างความรู้นี้โดยการสร้างบุคลากรและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมให้บริการสุขภาพและอนามัยที่สามารถต่อยอดผลสู่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จริงโดยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
                    
การประสานความรู้เชิงบูรณาการจากศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมผนวกกับความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการทำงานทั้งการให้คำปรึกษาและการวิจัยขึ้นสู่ระดับสากล เพื่อริเริ่มการสร้างงานและสร้างบุคลากรจากมหาวิทยาลัยรวมถึงกลุ่มผู้ใช้งานวิจัยได้แก่ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้บริการสุขภาพและอนามัย และต่อยอดงานวิจัยเพื่อลบคำว่า“งานวิจัยอยู่บนหิ้ง” เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทย โดยใช้หลักการก่อให้เกิดการสร้างงานและดำรงอยู่ได้ของวิสาหกิจ
 
 
 
     
   
     
 
   
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     • มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ
 
 
   
     
   
 
     
     
 
ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Loghealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02-441-4148, 02-889-2138 ต่อ 6246, 6709 โทรสาร : 02-441-4149
E-mail : oploghealth@mahidol.ac.th, loghealthmahidol@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/LogHealthMU 
www.loghealth.mahidol.ac.th
 
 
 


 
 
 
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
5398814